zaterdag, juli 20, 2024
Uncategorized

Stichting Ondernemersfonds (StOF)

Indien een organisatie of een aantal samenwerkende personen een activiteit willen organiseren die tot doel heeft omzet stimulerende te zijn voor de in Holten gevestigde winkels of horeca, dan kunnen zij daarvoor een bijdrage aanvragen uit het ondernemersfonds.

Een aanvraag dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor toekenning van bijdragen voor activiteiten:

Artikel 1:

 1. Primaire voorwaarde is dat een activiteit bijdraagt aan de doelstellingen zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten van de Stichting Ondernemersfonds Rijssen – Holten. (hierna te noemen StOF). Deze statuten kunt u vinden op de websites van de ondernemersverenigingen HABI (www.habi-rijssen.nl) en HHV (www.holtensehandelsvereniging.nl)
 • Een bijdrage kan worden aangevraagd door gebruik te maken van het betreffende formulier dat u kunt downloaden op bovengenoemde sites

Artikel 2:

 1. Een aanvraag dient uiterlijk drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt, te zijn ingediend bij de Stichting Ondernemersfonds Rijssen – Holten. .Per activiteit kan slechts één daarbij betrokken partner een verzoek om een bijdrage doen voor de gehele activiteit.
 2. Een aanvraag dient te worden voorzien van een begroting. De wijze waarop de begroting wordt aangereikt is vormvrij, maar moet StOF wel een juist en helder beeld geven van de inkomsten en uitgaven die met de activiteit zijn gemoeid.
 3. Het standpunt dat StOF heeft ingenomen nadat een verzoek om een bijdrage is toegekend, wordt schriftelijk meegedeeld; daarbij kan StOF aanvullende eisen stellen m.b.t. de aanwending van de bijdrage.
 4. Correspondentie vanwege een afwijzing wordt niet in behandeling genomen.
 5. Een toegekende bijdrage wordt uitbetaald na indiening van een factuur (indien van toepassing met BTW), ter grootte van het toegekende bedrag, echter niet eerder dan één maand voor dat de activiteit plaats zal vinden.
 6. Met het accepteren van de betaling van de bijdrage, accepteert  de aanvrager ook dat binnen drie maanden na afloop van een activiteit een financiële verantwoording dient te worden overlegd. Uit de verantwoording dient te blijken dat de bijdrage overeenkomstig de begroting is aangewend. StOF kan bewijsstukken opeisen met betrekking tot de aanwending van de bijdrage. Indien StOF van mening is dat de bijdrage niet overeenkomstig de toekenning is aangewend, kan StOF de reeds betaalde bijdrage terugvorderen.

Artikel 3:

 1. StOF beslist over de verlening van een bijdrage op grond van de volgende criteria.                                

b.Er is voldaan aan de bepalingen zoals hiervoor aangegeven onder artikel 2.

 • StOF laat zich verder leiden door de wijze waarop de presentatie van de activiteit vooraf plaats  vindt,  alsmede door de evaluatie achteraf. Plannen, afrekeningen, evaluaties, etc. dienen zodanig te zijn vormgegeven, dat deze voor StOF zowel organisatorisch  als financieel inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Artikel 4:

a.De onder artikel 1 genoemde bijdrage aan de statutaire doelstelling va StOF. Of in voldoende mate aan de doelstelling wordt toegekomen is

ter beoordeling aan  het bestuur van StOF of van de betreffende handelsvereniging HABI of HHV.                                      

 1. Op geen enkele wijze kunnen aan deze voorwaarden of toezeggingen, door wie dan ook gedaan, op voorhand rechten worden ontleend. Uitsluitend de formele toezegging zoals bedoeld in art. 2, lid 4 heeft rechtskracht.
 2. StOF heeft ten allen tijde het recht om een gedane toezegging in te trekken, als onvoorziene omstandigheden haar daar toe dwingen; dit naar oordeel van StOF. Voorbeelden daarvan zijn het ontbreken van rechtswege noodzakelijke vergunning  en/of zwaarwegend advies van gelieerde ondernemersverenigingen of andere stakeholders.
 3. StOF behoudt zich het recht voor een bijdrage te verlagen of geheel in te trekken als blijkt dat niet aan de voorwaarden verbonden aan en toezegging kan of zal worden voldaan. Dit ter beoordeling van StOF.

Artikel 5

 1. Activiteiten komen met voorrang in aanmerking voor een bijdrage, indien en voor zover sprake is van een innovatief karakter, zoals omschreven in het Businessplan van StOF
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kunnen aan gedane bijdragen, ook als sprake is van een bijdrage gedurende een reeks van voorbije jaren, geen rechten worden ontleend voor toekomstige bijdragen.
 3. In algemene zin kunnen aan deze voorwaarden geen rechten ontleend. Een expliciete mededeling van StOF is daarvoor noodzakelijk. StOF kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen zonder enig

vooroverleg.